ویژگی کارکرد سیستم گرمایش تابشی

سیستم گرمایش تابشی از چهار قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است :

     1-  مشعل   2-  لوله    3- رفلکتور   4- فن 

گاز سوخته شده در مشعل، از لوله عبور کرده و به لوله حرارت داده و درجه حرارت لوله به طور متوسط به 300درجه سانتیگراد می رسد، بطوریکه لوله کاملاً سرخ شده و به وسیله رفلکتور (Raflector) حرارت ایجاد شده به پایین هدایت (منعکس) می گردد.

   هدایت اشعه از طریق رفلکتور در حین برخورد با اجسام (اجسام، انسان و …)تبدیل به انرژی شده و تولید گرما می نماید.