اصول کار دستگاههای گرمایش تابشی سرامیکی همانند خورشید می باشد که گرمایش ایجاد می کند. مخلوط هوا و گاز در محفظه احتراق پشت نازلها صورت می گیرد که در میان شیارهای کوچک درون صفحات سرامیکی شعله ور شده و تا دمای (حدود 900 درجه سانتیگراد) گرم می شود و شروع به انتقال انرژی تابشی بصورت گرما می نماید و این انرژی تابشی اجسام (مردم،ماشین ها،کف و غیره) را گرم می کند و در نتیجه قبل از اینکه هوای اطراف گرم شود ، اجسام گرم می شود.

دستگاه گرمایش تابشی سرامیکی

مشخصات فنی دستگاه گرمایش تابشی سرامیکی