کیفیت اجزاء سیلورسان :

      ا- مشعل

      2- لوله های تابشی

      3- رفلکتور

      4- فن

دستگاه گرمایش تابشی سیلورسان
Radiant heating system

      امکان گرمایش موضعی

  • در 5 اندازه مختلف و 9 ظرفیت متفاوت
  • امکان مونتاژ در روی زمین
  • تأسیسات الکترونیکی آسان
  • انتشار بهتر گرما
  • چتر وسیع تابش
  • با 9 ظرفیت مختلف و در 15 اندازه متفاوت
  • اگزاست مستقل جنبی و یا خروج از داخل به بیرون